Now showing items 1-10 of 1

  Alavese toponymy (1)
  Anthroponym (1)
  Antroponimoa (1)
  Antropónimo (1)
  Arabako toponimia (1)
  Aspiración (1)
  Aspiration (1)
  Atzizkia (1)
  Deanthroponymic (1)
  Deantroponimikoa (1)