Publication:
Nuevos retos de las prestaciones de la Seguridad Social por maternidad y paternidad

Consultable a partir de

Date

2017

Director

Publisher

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea: Servicio de Publicaciones
Acceso abierto / Sarbide irekia
Artículo / Artikulua
Versión publicada / Argitaratu den bertsioa

Project identifier

Abstract

En el presente trabajo se realiza un estudio del estado actual de las prestaciones de la Seguridad Social por maternidad y paternidad, diez años después de la promulgación de la LOI. Ello se realiza desde una visión integradora de la más reciente doctrina jurisprudencial nacional y europea, lo cual lleva el estudio a supuestos de actual litigiosidad como el disfrute del permiso de maternidad por ‘el otro progenitor’ o los casos de maternidad subrogada y el reconocimiento de las prestaciones de maternidad para estos casos. Con todo ello, el estudio pretende arrojar algo de luz en el camino hacia un marco equitativo de corresponsabilidad e involucración efectiva de ambos sexos.


Honako lanean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako Lege Organikoaren aldarrikapenetik 10 urte betetzen direlarik, Gizarte Segurantzaren amatasun eta aitatasun prestazioen gaur egungoko egoera ikertzen da. Hau, bai europar bai nazional mailako azkeneko jurisprudentziaren ikuspegi integratzaile batekin jorratzen da, hortaz, azterketa gaur egun auzitegietan aurkitzen diren arazoetara eramango da, esate baterako, amatasun prestazioa ‘beste gurasoa’-k noiz izan ahalko duen edota amatasun subrogatua eta hauendako prestazioen onarpena bezalako gaiak landuz. Guzti honekin, ikerketa erantzunkidetasunaren eta bi sexuen partehartze eraginkorraren bidezko esparruarentzako norabidean argitasuna ematen saiatuko da.


Ten years after the enactment of the ‘LOI’, the present essay carries out a study of the current situation of the Social Security’s maternity and paternity benefits. The analysis comprehends the most recent national and European jurisprudential doctrine, whereof the study of current litigious scenarios such as the entitlement of the ‘other progenitor’ to benefit from maternity leave or cases of surrogate parenthood and the allocation of social benefits in these cases. Thus, this paper tries to cast light on a path leading towards a fair framework of co-responsibility and effective implication of both genders.

Keywords

Maternidad, Paternidad, Corresponsabilidad, Discriminación, Gestación subrogada, Amatasuna, Aitatasuna, Erantzunkidetasuna, Bereizkeria, Ordezko ernaldia, Maternity, Paternity, Co-responsibility, Discrimination, Surrogacy

Department

Derecho Privado / Zuzenbide Pribatua

Faculty/School

Degree

Doctorate program

Editor version

Funding entities

Creative Commons Reconocimiento

Los documentos de Academica-e están protegidos por derechos de autor con todos los derechos reservados, a no ser que se indique lo contrario.